EFOP-1.6.2-16-2017-00103

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

 

A főkedvezményezett neve: Gilvánfa Község Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:

Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk Egyesület

Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány

A projekt címe: Következő lépés – Szegregált élethelyzetek felszámolása Gilvánfán

A szerződött támogatás összege: 200.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Gilvánfa Község Önkormányzata, mint főpályázó által képviselt konzorcium 200 millió forint támogatást nyert az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program keretei között megjelent, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) című pályázati felhívás alapján. A 36 hónapra tervezett pályázati projektet a főpályázó két konzorciumi partnerével, a Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk Egyesülettel és a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvánnyal közösen valósítja meg.

A 2018. április 3-án indult pályázati projekt 36 hónap alatt az alábbi részcélok megvalósítását vállalja:

 • a társadalmi mobilitás elősegítése az egyéni fejlesztési tervekben (EFT) megfogalmazott célok és feladatok teljesítésével;
 • a társadalmi integráció szempontjából alapvetően fontos, de a településen támogatás hiányában hiányzó munkaerő-piaci, közösségi, kulturális és hatósági szolgáltatások és programok kialakítása és működetése;
 • az integrációt segítő, a helyi szükségletekre épülő szociális, oktatási, kulturális, közösségi és munkaerő-piaci szolgáltatások és programok egy struktúrában („settlement”) történő működtetése, ezáltal a szolgáltatásokhoz való koncentrált hozzáférés további biztosítása és javítása;
 • a településen elérhető óvodai, iskolai, tanodai, családsegítői, gyermekjóléti, egészségügyi és önkormányzati szolgáltatások kibővítése új, folyamatosan változó igényekhez történő alakítása hatékonyságukat növelő elemekkel;
 • a kisgyermekkori és az általános iskolai hátrányok mérséklése a projekt során megvalósuló fejlesztésekkel és programokkal. Iskolai tanulási teljesítmény növelése, tanulástámogatás, tehetséggondozás, indirekt tanulási formák működtetése, fejlesztő szabadidős programok (pl. színházlátogatás, előadások, sport, stb.);
 • szülők felkészítése a segítő- támogató-fejlesztő szülői szerepre;
 • munkaképes korú gilvánfai lakosok számára munkahelykeresés, munkába állás elősegítése;
 • a településen élők lakás- és életkörülményeinek javítása, társadalmi beilleszkedésüket, munkaerő-piaci pozícióikat növelő képzések kezdeményezése, lebonyolítása;
 • a helyi gazdaság továbbfejlesztése a szociális (szolidáris) gazdaság feltételrendszerének kialakításával, ennek keretében a kertészeti tevékenység további bővítésével, piaci értékesítés feltételeinek kialakításával, amelyhez a projekt keretei között munkavállalási tanácsadó áll rendelkezésre;
 • a helyi közösség szervezéséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása (információs és közösségi tér, sportpálya, tanulótér);
 • a szolgáltatások igénybevevőinek bevonása az igények megfogalmazásába, szolgáltatások alakításába, megvalósításába, szervezésébe és működtetésébe;
 • a helyi és etnikai identitás erősítése, közösségépítő, hagyományőrző programok generálásával;
 • a munkaerő-piaci esélyek javítása a magasabb iskolai végzettség és a munkaerőpiacon konvertálható szakképzettség megszerzésével, az egyéni hatékonyságot növelő készségek és képességek fejlesztésével, az egyéni fejlesztési tervekre épülő szociális munkával; a munkaerőpiacon használható transzfer tudás és képesség megszerzése révén az elhelyezkedési esélyek növelése – ugyancsak foglalkoztatási szakértő bevonásával a szociális munkások tevékeny szerepvállalása mellett;
 • a peremhelyzetű sellyei járáson belül is marginalizálódott Gilvánfa integrációjának elősegítése a járási, megyei és regionális együttműködésekbe;
 • a helyi közösség érdekérvényesítő, kezdeményező és akcióképességének helyreállítása, hosszabb távon annak elérése, hogy a helyi közösség arra alkalmas és felkészített tagjai vegyék át az irányítást a kialakított cselekvési programok és szolgáltatások működtetésében, („empowerment”);
 • Gilvánfa történetét, az ott élők helyzetének alakulását, a községben történt események bemutatását célzó, a korábbinál reálisabb „Gilvánfa- kép” kialakítását és külső környezettel való folyamatos kommunikációt segítő internetes WEB oldal folyamatos működtetése, a közösségi média felületek intenzív használata, folyamatos PR tevékenység, „pozitív képek” a médiában a településről.

A jelen pályázati projekt közvetlenül táplálkozik a településen „A jövő műhelye – Settlement típusú Segítőház létrehozása és a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatások fejlesztése Gilvánfán” címmel, 2014 és 2015 között megvalósított TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0061 kódjelű pályázati projekt tapasztalataiból, eredményeiből és hatásaiból.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. április 02.

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.6.2-16-2017-00103

A konzorciumvezető Gilvánfa Község Önkormányzatának képviselője: Bogdán László polgármester

EFOP-2.4.1-16-2017-00052

 

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

 

 Kedvezményezett neve: Gilvánfa Község Önkormányzata

A projekt címe: Megújuló életterek – Szegregált élethelyzetek felszámolása Gilvánfán

A szerződött támogatás összege: 193.826.530 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Gilvánfa Község Önkormányzata öt új családi ház építésére, kettő meglévő ház energetikai korszerűsítésére, valamint a Varga-telepen építendő közösségi hely, “Csillag szolgáltató pont” építésére nyert 193,5 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatást. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából származó forrásból támogatja.

2017. októberében az önkormányzat által az EFOP-2.4.1-16 kódszámú, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal című programra benyújtott pályázata támogatást nyert, a támogatási szerződés 2019. július 4. napján hatályba lépett. Az 193,5 millió forint európai uniós támogatás segítségével Gilvánfa, Fő utca 27. szám alatti ingatlanon 5 új családi házat építtet az önkormányzat, Varga-telepen 2 lakóház felújítása és bővítése történik, valamint szintén a Varga-telepen “Csillag szolgáltató pont” építtetésére kerül sor.

A fejlesztés eredményeként 32 gilvánfai lakos költözhet majd új vagy felújított lakóházba. A beköltözők személyéről pályázati eljárásban dönt a képviselő-testület, az önkormányzat lakásrendeletében foglalt szabályok alapján.

A kivitelezésre sikeres  közbeszerzési eljárás folytattunk le. A nyertes kivitelező: Kéri Árpád.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. október 31.

Projekt azonosítószáma: EFOP-2.4.1-16-2017-00052

A pályázó Gilvánfa Község Önkormányzatának képviselője: Bogdán László polgármester.

Projektmenedzser: Békési Andrea.

BÉRLAKÁSPÁLYÁZAT Gilvánfán – beadási határidő: 2020. 06. 15.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Gilvánfa Község Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-2.4.1 kódszámú, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című program keretében elnyert támogatás felhasználásával létrehozott önkormányzati lakások bérbevételére.

 

1. Megpályázható lakások alapadatai

Megpályázható lakások száma:5 db

Megpályázható lakások címe:7954. Gilvánfa, Fő u. 27

Megpályázható lakások alapterülete:77,14 m²(bruttó)

Lakások bérleti díja:3150 Ft

2. A pályázaton való részvétel általános feltételei

A pályázaton részt vehet azon cselekvőképes természetes személy:

a) aki a pályázat kiírásának napján betöltötte a 18. életévét (vagy házasságkötés útján nagykorúvá vált),

b) aki a pályázat kiírásának napján gilvánfai bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is a községben él,

c) aki legalább 1 éve bevont személyként részt vesz a Gilvánfa községben megvalósuló telepprogramban, ahol együttműködési megállapodással, egyéni fejlesztési tervvel rendelkezik és folyamatosan együttműködik a program szociális munkásaival,

d) aki és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában- Magyarország területén nem rendelkezik beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogával, haszonélvezetével vagy önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal és erről nyilatkozik is;

e) aki és akinek a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogáról nem mondott le, vagy bérleti jogviszonya nem a bérlőnek felróható okból szűnt meg,

f) pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázót a pályázat benyújtását megelőző tíz éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján a kötelezettségszegése miatt nem költöztették ki.

3. Pályázatok benyújtásának módja

Pályázni a Gilvánfa Község Önkormányzatának 9/2013.(XI.7.) sz., a lakások bérletére vonatkozó szabályokról alkotott rendeletének 2.sz. mellékletét képező

 • adatlap (Adatlap önkormányzati bérlakás igényléséhez) kitöltésével és a
 • szükséges mellékletekkel történő felszerelésével lehet.

Az adatlap kitöltéséhez segítséget nyújtanak a Gilvánfa községben megvalósuló telepprogramban dolgozó szociális munkások.

Egy pályázó egyidejűleg egy lakásra nyújthat be pályázatot.

4. A beérkezett pályázatok értékelése

A benyújtott pályázatokat előzetesen egy 7 tagú döntéselőkészítő munkacsoport értékeli.
A munkacsoport tagjai:

 • Házi orvos /védőnő
 • Általános iskola és óvoda képviselője,
 • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője,
 • Közös Önkormányzati Hivatal képviselője,
 • Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának képviselője,
 • Községi Önkormányzat képviselője,
 • Községi Roma Kisebbségi Önkormányzat képviselő

Az önkormányzati lakásrendelet 1.sz. mellékletében szereplő szociális rászorultsági szempontrendszer[, valamint a döntéselőkészítő munkacsoport javaslata alapján a bérlők kijelöléséről Gilvánfa Község Képviselő-testülete dönt.

A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat az eredmény kihirdetését követő 20 napon belül szerződést köt.

A szerződés időtartama: 10 év.

5. A pályázatok benyújtásának határideje és helye

A szabályoknak megfelelően kitöltött és a szükséges mellékletekkel felszerelt pályázati adatlap leadásának határideje és helye:

2020 június 15, péntek, 12.00 óráig Gilvánfa Község Polgármesteri Hivatala

A leadott pályázati dokumentáció átvételéről a pályázó átvételi elismervényt kap.

A pályázat leadását követően a pályázatot kiíró Önkormányzat írásbeli felszólítása alapján 1 alkalommal van lehetőség hiánypótlásra.

6. A pályázók közül ki kell zárni

 • Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat előkészítőjét vagy a pályázat elbírálóját szándékosan megtéveszti vagy tévedésben tartja, őt a pályázók közül törölni kell, és 5 évig bérleti jog megszerzésére irányuló pályázati eljárásban nem vehet részt.
 • Aki a megadott határidő után nyújtotta be pályázatát

Gilvánfa, 2020 május 27.

Bogdán László – Polgármester

 

Ki lesz Gilvánfa falugondnoka? (2020.03.03.)

Meghívó Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. március 3-án, kedden tartandó közmeghallgatásra.

Az ülés helye: Községháza Gilvánfa

Az ülés ideje: 2020. március 3. kedd, 9.00 óra

Napirendi javaslat:

1 ./ Falugondnoki állás betöltésére érkezett pályázatok ismertetése, pályázók bemutatása
Előterjesztő: Bogdán László polgármester

A meghívót kapják:

Lakosság: hirdetményi úton
– Csonka László alpolgármester
. Békési Andrea képviselő
– Ignácz Sándor képviselő
– Orsós János képviselő
– dr. Kószó Emőke aljegyző
– Tóth László jegyző

Gilvánfa, 2020. február 19.

Tűzifára pályázhatnak ingyenesen önkormányzatok (2020.02.12.)

A Nébih jelenlegi pályázata a faanyagkészletek kimerüléséig folyamatosan nyitott, a rendelkezésre álló készletadatokat a Nébih munkatársai naponta frissítik.
A pályázat részleteiről a hivatal honlapján (https://portal.nebih.gov.hu/faanyagok-kozerdeku-celu-igenylese) tájékozódhatnak az érdeklődők.

Az illegális eredetű fatermékek közérdekű célú felhasználására indított pályázati lehetőséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Az Agrárminisztériumban tartott sajtótájékoztatón bejelentették, hogy az EUTR ellenőrzések során elkobzott termékekből a program első szakaszában csaknem 1300 köbméter (mintegy 13 ezer mázsa) tűzifára pályázhatnak ingyenesen önkormányzatok, közhasznú szervezetek, valamint egyházak és egyházi jogi személyek.
Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár elmondta, hogy 2015 óta a faanyag-kereskedelmi lánc ellenőrzése is Nébih feladatai közé tartozik. A hatóság dolga, hogy az illegális tevékenységből származó faanyag piacra jutását, értékesítését megakadályozza. A fatermékek nyomon követhetőségét, mennyiségi, minőségi, fajtabeli azonosságát a Nébih a teljes láncban, az egész ország területén ellenőrizheti. Mint ismertette: az illegális eredetű faterméket forgalomba hozó és a vásárlókat megkárosító személyekkel szemben a Nébih EUTR részlege mintegy 157 millió forint értékben szabott ki erdővédelmi bírságot és rendelt el bevétel-elkobzást az elmúlt 5 évben. Emellett csaknem 3000 köbméter illegálisan kitermeltnek minősülő faanyagot is elkoboztak. Az EUTR (European Union Timber Regulation) szabályozás célja, hogy megakadályozza az illegális fakitermelésekből, erdőirtásokból származó faanyag Európai Unió területén történő értékesítését. Ezzel a tagállamokban és világszerte hozzájárul az erdők, a fával borított területek védelméhez és ezen keresztül a klímavédelmi és más környezetvédelmi célok eléréshez.

Helik Ferenc a Nébih elnökhelyettese kiemelte, hogy feladatuknak és küldetésüknek is tartják, hogy a teljes kereskedelmi láncot ellenőrizve ki tudják szűrni az eredetigazolás nélküli termékeket. Egyúttal a helyes mederbe tereljék a jogszerűtlen tevékenységet folytatókat, ezáltal a vásárlókat is védik. Felhívta a figyelmet, hogy az eredetigazolás nélküli élelmiszereknél – a magas kockázat miatt – többnyire a megsemmisítés az egyetlen járható út. Az elkobzott fatermékeknél azonban szerencsére az uniós szabályok is lehetőséget adnak a közérdekű célokra történő felhasználásra. Ezzel egyrészt csökkentjük a környezeti terhelést, mert az elkobzott, de újrahasznosított tűzifa helyett ugyanezen célra már nem vágnak ki újabb fákat, másrészt a rászorulók szociális helyzetének javításához is hozzájárulunk – tette hozzá. Az Nébih elnökhelyettese bejelentette, hogy a mai napon megjelenik a pályázat a hivatal honlapján, amire önkormányzatok, közhasznú szerveztek. valamint az egyházak, egyházi jogi személyek jelentkezését várják. A jelentkezés díjtalan, az elektronikusan beküldött pályázatok elbírálása a kérelmek érkezési sorrendjében történik és a beérkezéstől számított 30 napon belül döntés is születik.

Zambó Péter erdőkért és földügyekért felelős államtitkár hangsúlyozta: az EUTR rendszer nemcsak az erdőket és a vásárlókat óvja, hanem az erdőtulajdonosok, az erdőgazdálkodók érdekeit is. Magyarország elkötelezett az illegális fakitermelések és fakereskedelem visszaszorításának területén, így aktívan részt vesz az Európai Unió FLEGT cselekvési tervének végrehajtásában. A program az úgynevezett fakitermelő országokból az EU piacaira érkező illegális eredetű faanyag kiszűrését célozza. A tárca államtitkára aláhúzta: hazánkban az elmúlt három évben az állami erdőgazdaságok területén a falopások jelentős mértékben lecsökkentek, míg 2017-ben összesen 6373 köbmétert tulajdonítottak el, addig 2019-ben már csak 3601 köbmétert. Végül felhívta a figyelmet, hogy a kormányzat szociális tüzelőanyag programjának keretein belül az elmúlt tíz évben csak az állami erdőgazdaságok összesen közel 1 millió 150 ezer köbméter szociális tűzifát biztosítottak a rászorulók számára.

A Nébih jelenlegi pályázata a faanyagkészletek kimerüléséig folyamatosan nyitott, a rendelkezésre álló készletadatokat a Nébih munkatársai naponta frissítik. A pályázat részleteiről a hivatal honlapján (https://portal.nebih.gov.hu/faanyagok-kozerdeku-celu-igenylese) tájékozódhatnak az érdeklődők.

Előadás Gilvánfán a beás nyelvről (2020.02.15.)

Kedves Gilvánfaiak, Tisztelt Vendégek!

Egy német egyetemi professzor és egy kollégája könyvet írtak angolul a beás nyelv jelenlegi állapotáról Magyarországon. Arról, hogy hogyan él a nyelv milyen szinten beszélik. Továbbá arról, hogy mi a különbség a Gilvánfán beszélt argyelán és az Alsószentmártonben beszélt muncsán nyelvváltozat között.

Most szombaton, február 15-én délelőtt 11 órakor a német professzor tolmáccsal Gilvánfán ennek a könyvnek a témájáról szeretne beszélgetni a tanodában a falubeliekkel és mindenkivel, akit érdekel a beás nyelv.

Sok szeretettel várunk az eseményre a tanodában minden érdeklődőt egy kávé és némi aprósütemény melletti beszélgetésre! A könyv borítója így néz ki:
85048460_10213159632865098_5439684257725284352_n

Jön a KÖNYVTÁRBUSZ: január 17. péntek, 10:00-11:30

Gilvánfán a település könyvtárbusz-megállójában várja a falu lakosait – több mint 4.000 dokumentummal (könyv, folyóirat, audiovizuális dokumentum) – és 2 széles sávú, műholdas kapcsolattal rendelkező felhasználói számítógéppel.
A településen élők kéthetente 1,5 órát vehetik igénybe a gépjármű korszerű könyvtári szolgáltatását.
A mozgó könyvtár adatbázisok, könyvtári katalógusok sokasága mellett, e-ügyintézést és közvetetten a Tudásközpont több mint egymillió dokumentumát is elérhetővé teszi az itt élő emberek számára.

A Csorba Győző Könyvtár (Pécs) könyvtárbusz soron következő gilvánfai szolgáltatási időpontja:
– január 17. péntek, 10:00-11:30 között.
busz1_honlapra-420x280

Infó és fotó: Csorba Győző Könyvtár (Pécs) könyvtárbusz
A Csorba Győző Könyvtár (Pécs) könyvtárbusz menetrendje:
http://www.csgyk.hu/konyvtarbusz-1/

Új könyvek érkezetek a Körbirodalomba!
https://korbirodalom.csgyk.hu/uj-konyvek-erkezetek-a-korbirodalomba-2/

Gilvánfa: 5 szociális bérház épül (2020. augusztus)

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Gilvánfa Község Önkormányzata
7954 Gilvánfa, Fő utca 4.  73/340-151
Postacím: Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal Magyarmecskei Kirendeltsége
7954 Magyarmecske, Petőfi Sándor utca 91.

Az EFOP-2.4.1-16 kódszámú, “Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című pályázaton elnyert támogatás felhasználásához Gilvánfa Község Önkormányzata 2019. év decemberében sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le az építési munkák kivitelezésére. A három részre bontott beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárásban 5 vállalkozót hívott fel az önkormányzat ajánlattételre.
Az eljárásban mindhárom részre ugyanaz a kivitelező, Kéri Árpád építési vállalkozó nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot, így a vállalkozási szerződéseket 2019. december 23-án vele kötötte meg az Önkormányzat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából származó támogatásból a Fő utca 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon 5 új szociális bérház kerül felépítésre, a Varga-telep 026-os helyrajzi számú ingatlanon kerül felépítésre egy Csillag szolgáltató pont, valamint ugyanezen az ingatlanon energetikai korszerűsítésre kerül 2 db már meglévő önkormányzati tulajdonú bérház.

Az építési munkálatok előkészítését az érintett területeken a kivitelező a tereprendezési munkálatokkal megkezdte.

Az építkezések befejezésének várható időpontja 2020. augusztus.

Gilvánfa, 2020. január 13.

           Bogdán László polgármester

Gilvánfa: FALUGONDNOK – álláshirdetés (2020. február 28.)

Gilvánfa – Falugondnoki álláshirdetés_20200116

Gilvánfa Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gilvánfa Község Önkormányzata - Falugondnok munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7954 Gilvánfa, Fő utca 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Falugondnoki feladatok ellátása munkaköri leírás, szakmai program alapján, figyelemmel az 1993. évi III. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban foglaltakra.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:
•  8 Általános,
•  Gépjárművezetőként szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•  Alap szintű Számítógépes felhasználói ismeretek – adminisztratív jelentési- és vizsgakötelezettség teljesítéséhez,
•  B kategóriás jogosítvány,
•  Magyar állampolgárság
•  Büntetlen előélet
•  Cselekvőképesség
•  falugondnoki képzés vállalása
•  foglalkozás egészségügyi alkalmasság
•  helyismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Középfokú képesítés, falugondnoki képesítés megléte

Elvárt kompetenciák:
•  Jó szintű szociális érzék,
•  Jó szintű kommunikációs készség

Előnyt jelentő kompetenciák:
•  Kiváló szintű kommunikációs képesség, lakosság ellátásával kapcsolatos tapasztalat, szociális érzék

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, vezetői engedély másolata, a feladatok ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések, nyilatkozat, hogy a pályázó a kötelező képzést vállalja-e, nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezelésének nyílt ülésen való hozzájárulásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogdán László polgármester nyújt, a +36705764203 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gilvánfa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7954 Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal, Magyarmecske, Petőfi utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
vagy
•  Elektronikus úton Dr. Kószó Emőke aljegyző részére a kirendeltseg@magyarmecske.hu E-mail címen keresztül
vagy
•  Személyesen: Bogdán László polgármester, Baranya megye, 7954 Gilvánfa, Fő utca 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület lakossági fórumon bemutatja, a jelentkezőknek bemutatkozási lehetőséget biztosít. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Gilvánfa Község Önkormányzata hirdetőtáblája – 2020. január 17.

• Gilvánfa Község Önkormányzata honlapja – 2020. január 17.

• Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2020. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://gilvanfa.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

JÖN A KÖNYVTÁRBUSZ: december 6. péntek, 10:00-11.30

Gilvánfán a település könyvtárbusz-megállójában várja a falu lakosait – több mint 4.000 dokumentummal (könyv, folyóirat, audiovizuális dokumentum) – és 2 széles sávú, műholdas kapcsolattal rendelkező felhasználói számítógéppel.
A településen élők kéthetente 1,5 órát vehetik igénybe a gépjármű korszerű könyvtári szolgáltatását.
A mozgó könyvtár adatbázisok, könyvtári katalógusok sokasága mellett, e-ügyintézést és közvetetten a Tudásközpont több mint egymillió dokumentumát is elérhetővé teszi az itt élő emberek számára.

A Csorba Győző Könyvtár (Pécs) könyvtárbusz soron következő gilvánfai szolgáltatási időpontja:
– december 06. péntek, 10:00-11:30 között.
busz1_honlapra-420x280

Infó és fotó: Csorba Győző Könyvtár (Pécs) könyvtárbusz
A Csorba Győző Könyvtár (Pécs) könyvtárbusz menetrendje:
http://www.csgyk.hu/konyvtarbusz-1/

Új könyvek érkezetek a Körbirodalomba!
https://korbirodalom.csgyk.hu/uj-konyvek-erkezetek-a-korbirodalomba-2/