Lakáspályázat kiírása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2020/05/27

 

Gilvánfa Község Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-2.4.1 kódszámú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című program keretében elnyert támogatás felhasználásával létrehozott önkormányzati lakások bérbevételére.

 

 1. Megpályázható lakások alapadatai

Megpályázható lakások száma:5 db

Megpályázható lakások címe:7954. Gilvánfa, Fő u. 27

Megpályázható lakások alapterülete:77,14 m²(bruttó)

Lakások bérleti díja: 3150 Ft/hó

 1. A pályázaton való részvétel általános feltételei

A pályázaton részt vehet azon cselekvőképes természetes személy:

 1. a) aki a pályázat kiírásának napján betöltötte a 18. életévét (vagy házasságkötés útján nagykorúvá vált),
 2. b) aki a pályázat kiírásának napján gilvánfai bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is a községben él,
 3. c) aki legalább 1 éve bevont személyként részt vesz a Gilvánfa községben megvalósuló telepprogramban, ahol együttműködési megállapodással, egyéni fejlesztési tervvel rendelkezik és folyamatosan együttműködik a program szociális munkásaival,
 4. d) aki és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában- Magyarország területén nem rendelkezik beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogával, haszonélvezetével vagy önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal és erről nyilatkozik is;
 5. e) aki és akinek a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogáról nem mondott le, vagy bérleti jogviszonya nem a bérlőnek felróható okból szűnt meg,
 6. f) pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázót a pályázat benyújtását megelőző tíz éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján a kötelezettségszegése miatt nem költöztették ki.

 

 1. Pályázatok benyújtásának módja

Pályázni a Gilvánfa Község Önkormányzatának 9/2013.(XI.7.) sz., a lakások bérletére vonatkozó szabályokról alkotott rendeletének 2.sz. mellékletét képező

 • adatlap (Adatlap önkormányzati bérlakás igényléséhez) kitöltésével és a
 • szükséges mellékletekkel történő felszerelésével lehet.

Az adatlap kitöltéséhez segítséget nyújtanak a Gilvánfa községben megvalósuló telepprogramban dolgozó szociális munkások.

Egy pályázó egyidejűleg egy lakásra nyújthat be pályázatot.

 1. A beérkezett pályázatok értékelése

A benyújtott pályázatokat előzetesen egy 7 tagú döntéselőkészítő munkacsoport értékeli.
A munkacsoport tagjai:

 • Házi orvos /védőnő
 • Általános iskola és óvoda képviselője,
 • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője,
 • Közös Önkormányzati Hivatal képviselője,
 • Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának képviselője,
 • Községi Önkormányzat képviselője,
 • Községi Roma Kisebbségi Önkormányzat képviselője

 

Az önkormányzati lakásrendelet 1.sz. mellékletében szereplő szociális rászorultsági szempontrendszer[, valamint a döntéselőkészítő munkacsoport javaslata alapján a bérlők kijelöléséről Gilvánfa Község Képviselő-testülete dönt.

A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat az eredmény kihirdetését követő 20 napon belül szerződést köt.

A szerződés időtartama: 10 év.

 1. A pályázatok benyújtásának határideje és helye

A szabályoknak megfelelően kitöltött és a szükséges mellékletekkel felszerelt pályázati adatlap leadásának határideje és helye:

2020 június 15, péntek, 12.00 óráig Gilvánfa Község Polgármesteri Hivatala

A leadott pályázati dokumentáció átvételéről a pályázó átvételi elismervényt kap.

A pályázat leadását követően a pályázatot kiíró Önkormányzat írásbeli felszólítása alapján 1 alkalommal van lehetőség hiánypótlásra.

 1. A pályázók közül ki kell zárni
 • Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat előkészítőjét vagy a pályázat elbírálóját szándékosan megtéveszti vagy tévedésben tartja, őt a pályázók közül törölni kell, és 5 évig bérleti jog megszerzésére irányuló pályázati eljárásban nem vehet részt.
 • Aki a megadott határidő után nyújtotta be pályázatát

 

Gilvánfa, 2020 május 27.

Bogdán László polgármester

 

További információ kérhető:

 

Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal Magyarmecskei Kirendeltsége

Elérhetőség:

telefon: 73/340-151

e-mail: korjegyzosegmagyarmecske@gmail.com

EFOP-1.6.2-16-2017-00103

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

 

A főkedvezményezett neve: Gilvánfa Község Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:

Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk Egyesület

Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány

A projekt címe: Következő lépés – Szegregált élethelyzetek felszámolása Gilvánfán

A szerződött támogatás összege: 200.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Gilvánfa Község Önkormányzata, mint főpályázó által képviselt konzorcium 200 millió forint támogatást nyert az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program keretei között megjelent, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) című pályázati felhívás alapján. A 36 hónapra tervezett pályázati projektet a főpályázó két konzorciumi partnerével, a Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk Egyesülettel és a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvánnyal közösen valósítja meg.

A 2018. április 3-án indult pályázati projekt 36 hónap alatt az alábbi részcélok megvalósítását vállalja:

 • a társadalmi mobilitás elősegítése az egyéni fejlesztési tervekben (EFT) megfogalmazott célok és feladatok teljesítésével;
 • a társadalmi integráció szempontjából alapvetően fontos, de a településen támogatás hiányában hiányzó munkaerő-piaci, közösségi, kulturális és hatósági szolgáltatások és programok kialakítása és működetése;
 • az integrációt segítő, a helyi szükségletekre épülő szociális, oktatási, kulturális, közösségi és munkaerő-piaci szolgáltatások és programok egy struktúrában („settlement”) történő működtetése, ezáltal a szolgáltatásokhoz való koncentrált hozzáférés további biztosítása és javítása;
 • a településen elérhető óvodai, iskolai, tanodai, családsegítői, gyermekjóléti, egészségügyi és önkormányzati szolgáltatások kibővítése új, folyamatosan változó igényekhez történő alakítása hatékonyságukat növelő elemekkel;
 • a kisgyermekkori és az általános iskolai hátrányok mérséklése a projekt során megvalósuló fejlesztésekkel és programokkal. Iskolai tanulási teljesítmény növelése, tanulástámogatás, tehetséggondozás, indirekt tanulási formák működtetése, fejlesztő szabadidős programok (pl. színházlátogatás, előadások, sport, stb.);
 • szülők felkészítése a segítő- támogató-fejlesztő szülői szerepre;
 • munkaképes korú gilvánfai lakosok számára munkahelykeresés, munkába állás elősegítése;
 • a településen élők lakás- és életkörülményeinek javítása, társadalmi beilleszkedésüket, munkaerő-piaci pozícióikat növelő képzések kezdeményezése, lebonyolítása;
 • a helyi gazdaság továbbfejlesztése a szociális (szolidáris) gazdaság feltételrendszerének kialakításával, ennek keretében a kertészeti tevékenység további bővítésével, piaci értékesítés feltételeinek kialakításával, amelyhez a projekt keretei között munkavállalási tanácsadó áll rendelkezésre;
 • a helyi közösség szervezéséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása (információs és közösségi tér, sportpálya, tanulótér);
 • a szolgáltatások igénybevevőinek bevonása az igények megfogalmazásába, szolgáltatások alakításába, megvalósításába, szervezésébe és működtetésébe;
 • a helyi és etnikai identitás erősítése, közösségépítő, hagyományőrző programok generálásával;
 • a munkaerő-piaci esélyek javítása a magasabb iskolai végzettség és a munkaerőpiacon konvertálható szakképzettség megszerzésével, az egyéni hatékonyságot növelő készségek és képességek fejlesztésével, az egyéni fejlesztési tervekre épülő szociális munkával; a munkaerőpiacon használható transzfer tudás és képesség megszerzése révén az elhelyezkedési esélyek növelése – ugyancsak foglalkoztatási szakértő bevonásával a szociális munkások tevékeny szerepvállalása mellett;
 • a peremhelyzetű sellyei járáson belül is marginalizálódott Gilvánfa integrációjának elősegítése a járási, megyei és regionális együttműködésekbe;
 • a helyi közösség érdekérvényesítő, kezdeményező és akcióképességének helyreállítása, hosszabb távon annak elérése, hogy a helyi közösség arra alkalmas és felkészített tagjai vegyék át az irányítást a kialakított cselekvési programok és szolgáltatások működtetésében, („empowerment”);
 • Gilvánfa történetét, az ott élők helyzetének alakulását, a községben történt események bemutatását célzó, a korábbinál reálisabb „Gilvánfa- kép” kialakítását és külső környezettel való folyamatos kommunikációt segítő internetes WEB oldal folyamatos működtetése, a közösségi média felületek intenzív használata, folyamatos PR tevékenység, „pozitív képek” a médiában a településről.

A jelen pályázati projekt közvetlenül táplálkozik a településen „A jövő műhelye – Settlement típusú Segítőház létrehozása és a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatások fejlesztése Gilvánfán” címmel, 2014 és 2015 között megvalósított TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0061 kódjelű pályázati projekt tapasztalataiból, eredményeiből és hatásaiból.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. április 02.

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.6.2-16-2017-00103

A konzorciumvezető Gilvánfa Község Önkormányzatának képviselője: Bogdán László polgármester

EFOP-2.4.1-16-2017-00052

 

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

 

 Kedvezményezett neve: Gilvánfa Község Önkormányzata

A projekt címe: Megújuló életterek – Szegregált élethelyzetek felszámolása Gilvánfán

A szerződött támogatás összege: 193.826.530 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Gilvánfa Község Önkormányzata öt új családi ház építésére, kettő meglévő ház energetikai korszerűsítésére, valamint a Varga-telepen építendő közösségi hely, “Csillag szolgáltató pont” építésére nyert 193,5 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatást. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából származó forrásból támogatja.

2017. októberében az önkormányzat által az EFOP-2.4.1-16 kódszámú, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal című programra benyújtott pályázata támogatást nyert, a támogatási szerződés 2019. július 4. napján hatályba lépett. Az 193,5 millió forint európai uniós támogatás segítségével Gilvánfa, Fő utca 27. szám alatti ingatlanon 5 új családi házat építtet az önkormányzat, Varga-telepen 2 lakóház felújítása és bővítése történik, valamint szintén a Varga-telepen “Csillag szolgáltató pont” építtetésére kerül sor.

A fejlesztés eredményeként 32 gilvánfai lakos költözhet majd új vagy felújított lakóházba. A beköltözők személyéről pályázati eljárásban dönt a képviselő-testület, az önkormányzat lakásrendeletében foglalt szabályok alapján.

A kivitelezésre sikeres  közbeszerzési eljárás folytattunk le. A nyertes kivitelező: Kéri Árpád.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. október 31.

Projekt azonosítószáma: EFOP-2.4.1-16-2017-00052

A pályázó Gilvánfa Község Önkormányzatának képviselője: Bogdán László polgármester.

Projektmenedzser: Békési Andrea.