Összefoglaló a projektről

Alapadatok
Pályázó neve: GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: Megújuló életterek – Szegregált élethelyzetek felszámolása Gilvánfán
OP név: EFOP
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.4.1-16 – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)
Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Baranya
Projekt helyszíne (település): Gilvánfa
Megítélt összeg: 190 375 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2018.06.18
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: A regionális és helyi fejlesztésekhez hozzájáruló egyéb szociális infrastruktúra, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Szociális munka, közösségi, szociális és személyi szolgáltatások, Vissza nem térítendő támogatás
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999998 – ERFA
Projekt összköltség: 190 375 000 .- HUF
25323677_2013081345638152_78118396_n
A projekt összefoglalása
- Gilvánfa Baranya megye fejlődésben elmaradott dél-nyugati részén, a 6-os fő közlekedési útról leágazó, Szentlőrincet Sellyével, Vajszlóval összekötő úton fekszik, távolsága a baranyai megyeszékhelytől, Pécstől 35-, a kistérség központjától, Sellyétől 10-, Vajszlótól pedig 12 km.
A településen 100%-ban hátrányos helyzetű cigány lakosság él halmozottan hátrányos, szegregált élethelyzetben, súlyos peremfeltételek között. A szociális, foglalkoztatási, egészségügyi és kulturális, valamint infrastrukturális hátrányok mellett mára elavult állapotba került a lakásállomány jelentős része, amely miatt kritikus lakás és lakhatási körülmények jellemzők a településen. Az itt elhelyezkedő lakóingatlanok nagyobb részt régi építésű, kevéssé korszerű építési technológiák alkalmazásával készült épületek, amelyek komfortfokozata gyakran igen alacsony, számos esetben az egészséges lakhatás feltételeit sem biztosítják. Elmondható, hogy a lakhatási- és energiaszegénység közvetlen módon jelenik meg a településen.
A projektbe bevont célcsoport által lakott ingatlanokra jellemző az egy- és kétszobás lakások magas aránya, amely a benne lakók számát figyelembe véve nem csupán az ingatlanok túlzsúfoltságát mutatja, de a funkcionális helyiségek hiányosságára is utal. A költözéssel érintett háztartások által lakott ingatlanok több, mint felében mindössze két vagy három helyiségre tagolódik az épület, vagyis alapvető funkcionális helyiségek hiányoznak. A családok, háztartások számos esetben egy helyiségben oldják meg a háztartás viteléhez kapcsolódó feladatokat, mint a főzés, mosás, illetve ebben a helyiségben történik a tisztálkodás és gyakran hálóhelyiségül is szolgál ugyanez az osztatlan tér.
Az alacsony helyiségszám miatt szinte egyik ingatlanban sincs lehetőség a generációk elkülönülésére, illetve a különböző nemű és korú gyermekek számára önálló lakóhelyiség biztosítására. A lakások szinte mindegyikében ugyanaz a helyiség szolgál közösségi térként, intim térként és kiszolgáló térként egyaránt. A házak komfortfokozatukat tekintve az alacsony komfortfokozatú félkomfortos vagy komfort nélküli ingatlanok körébe tartoznak. A lakásállomány energetikai szempontból elavult, több háztartás közművekkel való ellátottsága nem megfelelő, nincs villany, vezetékes víz, vízöblítéses wc vagy fürdésre, tisztálkodásra alkalmas helyiség az épületeken belül.
A pályázati projekt Gilvánfa Önkormányzata EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció alapján benyújtott pályázatában közölt beavatkozásokat igyekszik kiegészíteni lakhatási és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósításával.
– A lakhatási beruházások egyfelől 5 db új szociális bérlakás építésére, másfelől pedig 2 db meglévő, használt önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület bővítésére és felújítására irányulnak a marginalizált helyzetben lévő közösség tagjai lakhatási körülményeinek javítása, térbeli és társadalmi integrációja érdekében, lépcsőzetes mobilizáció alkalmazásával.
A kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés a lakóépületek és egyben a településrészek jobb elérhetőségét, a közlekedési feltételek javítását szolgálja meglévő útfelületek minőségének fejlesztésével.
A támogatást igénylő vállalja a kapcsolódó EFOP-1.6.2 ESZA konstrukció keretében bevont célcsoport minimum 20%-ának jelen projekt keretei közé történő bevonását, egyben lakhatási körülményeik javítását.A tervezett projekt közvetlen céljai, a felhívásban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban, az alábbiak szerint foglalhatóak össze:
a.) Lakhatási körülmények javítása: meglévő szociális bérlakások felújítása és bővítése, energetikai mutatók javítása, energiahatékonyság fokozása, a háztartások nagyságához (lakók számához) igazított alapterületű és kialakítású (belső beosztású, elrendezésű) lakások létrehozása, fenntartható lakáshasználat képességének megalapozása, a lakások ivóvíz és szennyvízhálózatra való rákötése, illetve ezek infrastruktúrájának biztosítása, valamint kártyás fogyasztásmérő órák felszerelése.
b.) Környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése: az elmaradottság csökkentésével, az egészségre ártalmas környezet problémáinak kezelésével, élhető lakókörnyezet megteremtésével, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával segíti elő a társadalmi integrációt (útfelületek javítása, növényesítés, szeméttárolók kihelyezése révén).
A meglévő lakóépületek felújításával és bővítésével, a kapcsolódó közterület-fejlesztéssel és az új szociális bérlakások kialakításával lehetősége nyílik a településnek a fenntartható fejlődés jegyében olyan fejlesztések megvalósítására, amelyek a korábbiakban – források híján – nem valósulhattak meg. A tervezett lakhatási célú beruházások az egyéni-, illetve családi életfeltételek javulása mellett hozzájárulnak a marginalizált, halmozottan hátrányos helyzetű közösség többségi társadalomba történő társadalmi integrációjához, valamint Gilvánfa fejlődéséhez egyaránt.

Elkészült a Csillag Szolgáltatópont Gilvánfán

Sajtóközlemény

Befejeződött a Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal – EFOP-2.4.1-16-2017-00052 számú projekt, melynek célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése volt, mintegy 193 millió forint összköltséggel. A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

Amint azt Bogdán László polgármester a záró sajtótájékoztatón elmondta, a megvalósító konzorcium tagjai: Gilvánfa Község Önkormányzata, a Számá dá Noj – Vigyázz Ránk Egyesület és a Human Exchange Alapítvány voltak.

2020. október közepére befejeződött a Csillag Szolgáltatópont telepítése a Varga-telepközépső, beépítetlen részén.

A szolgáltatópont egy 4 egységből álló, teljesen berendezett közösségi épület, melynek célja a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a szegregátumban, illetve a telep lakóingatlanaiból hiányzó szolgáltatások pótlása.

Ez alapján a közösségi épületben helyet kaptak női, férfi és akadálymentes vizesblokkok, egy háztartási helyiség mosógépekkel, valamint egy bútorozott, számítógépekkel felszerelt tájékoztató helyiség, amely képzésekre, oktatásokra, ismeretterjesztő programokra és rendezvényekre alkalmas közösségi helyiség. Kialakításra került egy kis tárgyaló helyiség, ahol a Családsegítő Szolgált munkatársa vagy az Önkormányzat ügyintézői fogadó órát tartanak, ezzel helybe hozva a szolgáltatást a lakosság számára.

A Szolgáltató Pont teljesen akadálymentesített, akadálymentes parkolóval és 2 normál szabványos kialakítású parkolóval van ellátva. Rendezett udvar került kialakításra, ahol kisebb kültéri programok, események megvalósítására is lehetőség van.  A közösségi épületet minden, a Varga telepi szegregátumban élő hátrányos helyzetű állampolgár, illetve a településen élő összes állampolgár díjtalanul használhatja.

A program a projektidőszakra vonatkozó indikátorának célértékét sikeresen elérte, és sikeresen kompenzálja az alapvető humán, háztartási és higiéniai szolgáltatások hiányát a szegregátumban, és a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentésével hozzájárult a szegregáció és a településen belüli különbségek enyhítéséhez.

Az építési projekt másik fontos része, a lakhatási körülmények javítását célzó program is befejezéséhez közeledik. Elkészült az öt új lakóház a Fő utca 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon, valamint a Varga telepi 2 vályogház bővítése és energetikai korszerűsítése is megvalósult.

Az épületek használatbavételi hatósági bizonyítvány iránti kérelme folyamatban van, a hatósági bizonyítvány a Csillag Szolgáltató Pont és a felújított/bővített épületek esetében megérkeztek, az öt új ház esetében a helyszíni szemle 2020. november 4-én lesz. A hatósági bizonyítványok kiadását követően 2020. november 26-án kerül sor a hivatalos átadó ünnepségre, ahol a bérleti jogért sikeresen pályázó 5 család ünnepélyes keretek között veheti át a ház kulcsait.

A projekt humán kapacitás fejlesztésére, képzési és családgondozási feladatokat megvalósító része 2021. július 31. napjáig meghosszabbításra került. Ez a program az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozásával valósul meg, fontos képzéseket, programokat juttat el a bevontakhoz.

 

Bogdán László polgármester                                    Békési Andrea projekt menedzser

Lakáspályázat kiírása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2020/05/27

 

Gilvánfa Község Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-2.4.1 kódszámú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című program keretében elnyert támogatás felhasználásával létrehozott önkormányzati lakások bérbevételére.

 

 1. Megpályázható lakások alapadatai

Megpályázható lakások száma:5 db

Megpályázható lakások címe:7954. Gilvánfa, Fő u. 27

Megpályázható lakások alapterülete:77,14 m²(bruttó)

Lakások bérleti díja: 3150 Ft/hó

 1. A pályázaton való részvétel általános feltételei

A pályázaton részt vehet azon cselekvőképes természetes személy:

 1. a) aki a pályázat kiírásának napján betöltötte a 18. életévét (vagy házasságkötés útján nagykorúvá vált),
 2. b) aki a pályázat kiírásának napján gilvánfai bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is a községben él,
 3. c) aki legalább 1 éve bevont személyként részt vesz a Gilvánfa községben megvalósuló telepprogramban, ahol együttműködési megállapodással, egyéni fejlesztési tervvel rendelkezik és folyamatosan együttműködik a program szociális munkásaival,
 4. d) aki és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában- Magyarország területén nem rendelkezik beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogával, haszonélvezetével vagy önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal és erről nyilatkozik is;
 5. e) aki és akinek a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogáról nem mondott le, vagy bérleti jogviszonya nem a bérlőnek felróható okból szűnt meg,
 6. f) pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázót a pályázat benyújtását megelőző tíz éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján a kötelezettségszegése miatt nem költöztették ki.

 

 1. Pályázatok benyújtásának módja

Pályázni a Gilvánfa Község Önkormányzatának 9/2013.(XI.7.) sz., a lakások bérletére vonatkozó szabályokról alkotott rendeletének 2.sz. mellékletét képező

 • adatlap (Adatlap önkormányzati bérlakás igényléséhez) kitöltésével és a
 • szükséges mellékletekkel történő felszerelésével lehet.

Az adatlap kitöltéséhez segítséget nyújtanak a Gilvánfa községben megvalósuló telepprogramban dolgozó szociális munkások.

Egy pályázó egyidejűleg egy lakásra nyújthat be pályázatot.

 1. A beérkezett pályázatok értékelése

A benyújtott pályázatokat előzetesen egy 7 tagú döntéselőkészítő munkacsoport értékeli.
A munkacsoport tagjai:

 • Házi orvos /védőnő
 • Általános iskola és óvoda képviselője,
 • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője,
 • Közös Önkormányzati Hivatal képviselője,
 • Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának képviselője,
 • Községi Önkormányzat képviselője,
 • Községi Roma Kisebbségi Önkormányzat képviselője

 

Az önkormányzati lakásrendelet 1.sz. mellékletében szereplő szociális rászorultsági szempontrendszer[, valamint a döntéselőkészítő munkacsoport javaslata alapján a bérlők kijelöléséről Gilvánfa Község Képviselő-testülete dönt.

A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat az eredmény kihirdetését követő 20 napon belül szerződést köt.

A szerződés időtartama: 10 év.

 1. A pályázatok benyújtásának határideje és helye

A szabályoknak megfelelően kitöltött és a szükséges mellékletekkel felszerelt pályázati adatlap leadásának határideje és helye:

2020 június 15, péntek, 12.00 óráig Gilvánfa Község Polgármesteri Hivatala

A leadott pályázati dokumentáció átvételéről a pályázó átvételi elismervényt kap.

A pályázat leadását követően a pályázatot kiíró Önkormányzat írásbeli felszólítása alapján 1 alkalommal van lehetőség hiánypótlásra.

 1. A pályázók közül ki kell zárni
 • Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat előkészítőjét vagy a pályázat elbírálóját szándékosan megtéveszti vagy tévedésben tartja, őt a pályázók közül törölni kell, és 5 évig bérleti jog megszerzésére irányuló pályázati eljárásban nem vehet részt.
 • Aki a megadott határidő után nyújtotta be pályázatát

 

Gilvánfa, 2020 május 27.

Bogdán László polgármester

 

További információ kérhető:

 

Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal Magyarmecskei Kirendeltsége

Elérhetőség:

telefon: 73/340-151

e-mail: korjegyzosegmagyarmecske@gmail.com

EFOP-2.4.1-16-2017-00052

 

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

 

 Kedvezményezett neve: Gilvánfa Község Önkormányzata

A projekt címe: Megújuló életterek – Szegregált élethelyzetek felszámolása Gilvánfán

A szerződött támogatás összege: 193.826.530 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Gilvánfa Község Önkormányzata öt új családi ház építésére, kettő meglévő ház energetikai korszerűsítésére, valamint a Varga-telepen építendő közösségi hely, “Csillag szolgáltató pont” építésére nyert 193,5 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatást. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából származó forrásból támogatja.

2017. októberében az önkormányzat által az EFOP-2.4.1-16 kódszámú, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal című programra benyújtott pályázata támogatást nyert, a támogatási szerződés 2019. július 4. napján hatályba lépett. Az 193,5 millió forint európai uniós támogatás segítségével Gilvánfa, Fő utca 27. szám alatti ingatlanon 5 új családi házat építtet az önkormányzat, Varga-telepen 2 lakóház felújítása és bővítése történik, valamint szintén a Varga-telepen “Csillag szolgáltató pont” építtetésére kerül sor.

A fejlesztés eredményeként 32 gilvánfai lakos költözhet majd új vagy felújított lakóházba. A beköltözők személyéről pályázati eljárásban dönt a képviselő-testület, az önkormányzat lakásrendeletében foglalt szabályok alapján.

A kivitelezésre sikeres  közbeszerzési eljárás folytattunk le. A nyertes kivitelező: Kéri Árpád.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. október 31.

Projekt azonosítószáma: EFOP-2.4.1-16-2017-00052

A pályázó Gilvánfa Község Önkormányzatának képviselője: Bogdán László polgármester.

Projektmenedzser: Békési Andrea.