EFOP-1.6.2-16-2017-00103

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

 

A főkedvezményezett neve: Gilvánfa Község Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:

Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk Egyesület

Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány

A projekt címe: Következő lépés – Szegregált élethelyzetek felszámolása Gilvánfán

A szerződött támogatás összege: 200.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Gilvánfa Község Önkormányzata, mint főpályázó által képviselt konzorcium 200 millió forint támogatást nyert az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program keretei között megjelent, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) című pályázati felhívás alapján. A 36 hónapra tervezett pályázati projektet a főpályázó két konzorciumi partnerével, a Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk Egyesülettel és a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvánnyal közösen valósítja meg.

A 2018. április 3-án indult pályázati projekt 36 hónap alatt az alábbi részcélok megvalósítását vállalja:

 • a társadalmi mobilitás elősegítése az egyéni fejlesztési tervekben (EFT) megfogalmazott célok és feladatok teljesítésével;
 • a társadalmi integráció szempontjából alapvetően fontos, de a településen támogatás hiányában hiányzó munkaerő-piaci, közösségi, kulturális és hatósági szolgáltatások és programok kialakítása és működetése;
 • az integrációt segítő, a helyi szükségletekre épülő szociális, oktatási, kulturális, közösségi és munkaerő-piaci szolgáltatások és programok egy struktúrában („settlement”) történő működtetése, ezáltal a szolgáltatásokhoz való koncentrált hozzáférés további biztosítása és javítása;
 • a településen elérhető óvodai, iskolai, tanodai, családsegítői, gyermekjóléti, egészségügyi és önkormányzati szolgáltatások kibővítése új, folyamatosan változó igényekhez történő alakítása hatékonyságukat növelő elemekkel;
 • a kisgyermekkori és az általános iskolai hátrányok mérséklése a projekt során megvalósuló fejlesztésekkel és programokkal. Iskolai tanulási teljesítmény növelése, tanulástámogatás, tehetséggondozás, indirekt tanulási formák működtetése, fejlesztő szabadidős programok (pl. színházlátogatás, előadások, sport, stb.);
 • szülők felkészítése a segítő- támogató-fejlesztő szülői szerepre;
 • munkaképes korú gilvánfai lakosok számára munkahelykeresés, munkába állás elősegítése;
 • a településen élők lakás- és életkörülményeinek javítása, társadalmi beilleszkedésüket, munkaerő-piaci pozícióikat növelő képzések kezdeményezése, lebonyolítása;
 • a helyi gazdaság továbbfejlesztése a szociális (szolidáris) gazdaság feltételrendszerének kialakításával, ennek keretében a kertészeti tevékenység további bővítésével, piaci értékesítés feltételeinek kialakításával, amelyhez a projekt keretei között munkavállalási tanácsadó áll rendelkezésre;
 • a helyi közösség szervezéséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása (információs és közösségi tér, sportpálya, tanulótér);
 • a szolgáltatások igénybevevőinek bevonása az igények megfogalmazásába, szolgáltatások alakításába, megvalósításába, szervezésébe és működtetésébe;
 • a helyi és etnikai identitás erősítése, közösségépítő, hagyományőrző programok generálásával;
 • a munkaerő-piaci esélyek javítása a magasabb iskolai végzettség és a munkaerőpiacon konvertálható szakképzettség megszerzésével, az egyéni hatékonyságot növelő készségek és képességek fejlesztésével, az egyéni fejlesztési tervekre épülő szociális munkával; a munkaerőpiacon használható transzfer tudás és képesség megszerzése révén az elhelyezkedési esélyek növelése – ugyancsak foglalkoztatási szakértő bevonásával a szociális munkások tevékeny szerepvállalása mellett;
 • a peremhelyzetű sellyei járáson belül is marginalizálódott Gilvánfa integrációjának elősegítése a járási, megyei és regionális együttműködésekbe;
 • a helyi közösség érdekérvényesítő, kezdeményező és akcióképességének helyreállítása, hosszabb távon annak elérése, hogy a helyi közösség arra alkalmas és felkészített tagjai vegyék át az irányítást a kialakított cselekvési programok és szolgáltatások működtetésében, („empowerment”);
 • Gilvánfa történetét, az ott élők helyzetének alakulását, a községben történt események bemutatását célzó, a korábbinál reálisabb „Gilvánfa- kép” kialakítását és külső környezettel való folyamatos kommunikációt segítő internetes WEB oldal folyamatos működtetése, a közösségi média felületek intenzív használata, folyamatos PR tevékenység, „pozitív képek” a médiában a településről.

A jelen pályázati projekt közvetlenül táplálkozik a településen „A jövő műhelye – Settlement típusú Segítőház létrehozása és a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatások fejlesztése Gilvánfán” címmel, 2014 és 2015 között megvalósított TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0061 kódjelű pályázati projekt tapasztalataiból, eredményeiből és hatásaiból.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. április 02.

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.6.2-16-2017-00103

A konzorciumvezető Gilvánfa Község Önkormányzatának képviselője: Bogdán László polgármester

Comments are closed