Gilvánfa: FALUGONDNOK – álláshirdetés (2020. február 28.)

Gilvánfa – Falugondnoki álláshirdetés_20200116

Gilvánfa Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gilvánfa Község Önkormányzata - Falugondnok munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7954 Gilvánfa, Fő utca 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Falugondnoki feladatok ellátása munkaköri leírás, szakmai program alapján, figyelemmel az 1993. évi III. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban foglaltakra.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:
•  8 Általános,
•  Gépjárművezetőként szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•  Alap szintű Számítógépes felhasználói ismeretek – adminisztratív jelentési- és vizsgakötelezettség teljesítéséhez,
•  B kategóriás jogosítvány,
•  Magyar állampolgárság
•  Büntetlen előélet
•  Cselekvőképesség
•  falugondnoki képzés vállalása
•  foglalkozás egészségügyi alkalmasság
•  helyismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Középfokú képesítés, falugondnoki képesítés megléte

Elvárt kompetenciák:
•  Jó szintű szociális érzék,
•  Jó szintű kommunikációs készség

Előnyt jelentő kompetenciák:
•  Kiváló szintű kommunikációs képesség, lakosság ellátásával kapcsolatos tapasztalat, szociális érzék

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, vezetői engedély másolata, a feladatok ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések, nyilatkozat, hogy a pályázó a kötelező képzést vállalja-e, nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezelésének nyílt ülésen való hozzájárulásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogdán László polgármester nyújt, a +36705764203 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gilvánfa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7954 Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal, Magyarmecske, Petőfi utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
vagy
•  Elektronikus úton Dr. Kószó Emőke aljegyző részére a kirendeltseg@magyarmecske.hu E-mail címen keresztül
vagy
•  Személyesen: Bogdán László polgármester, Baranya megye, 7954 Gilvánfa, Fő utca 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület lakossági fórumon bemutatja, a jelentkezőknek bemutatkozási lehetőséget biztosít. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Gilvánfa Község Önkormányzata hirdetőtáblája – 2020. január 17.

• Gilvánfa Község Önkormányzata honlapja – 2020. január 17.

• Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2020. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://gilvanfa.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Comments are closed