Változik 2018. júniustól a közmunkarendszer (2018.02.22.)

1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről

A Kormány egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedését ösztönözni szükséges. A magyar gazdaság helyzetének erősödésével a Kormány lehetőséget teremt a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalására. Mindezek mellett a Kormány megerősíti azon szándékát, amely szerint a szociális szövetkezetek működését támogatja.
WP_20151023_002[1]
fotó: illusztráció, archív – A gilvánfai közösségi kert, Csonka László alpolgármester.

A Kormány ezen célok elérése érdekében
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy vizsgálja meg és teremtse meg feltételeit annak, hogy
a) a közfoglalkoztatott részére a munkahelykereséssel kapcsolatos tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyi és helyközi utazási költség kerüljön megtérítésre,
b) a 25 év alatti személyek abban az esetben kerülhessenek csak bevonásra a közfoglalkoztatási programokba, ha az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerőpiaci program nem kínál számukra reális egyéb lehetőséget,
c) azon személyek, akik várhatóan képesek önállóan elhelyezkedni, ne kerülhessenek bevonásra a közfoglalkoztatási programba, csak abban az esetben, ha
ca) a járási (fővárosi kerületi) hivatal közvetítési kísérlete három alkalommal – a munkáltató oldalán felmerülő okból – sikertelen volt vagy
cb) 3 hónapig nem tudott a járási (fővárosi kerületi) hivatal az álláskereső számára megfelelő állást felajánlani,
d) a szakképzettséggel rendelkezők csak abban az esetben kerüljenek bevonásra a közfoglalkoztatási programokba, ha
da) a járási (fővárosi kerületi) hivatal közvetítési kísérlete három alkalommal sikertelen volt a munkáltató oldalán felmerülő okból vagy
db) 3 hónapig nem tudott a járási (fővárosi kerületi) hivatal az álláskereső számára megfelelő állást felajánlani,
e) a közfoglalkoztatási jogviszonyban állók közfoglalkoztatási programokba történő időszakonként visszatérő bevonása kerüljön kizárásra úgy, hogy 2018. június 1-jétől felmenő rendszerben, három éves időszakon belül a közfoglalkozatási jogviszonyban eltölthető maximális időtartam egy év legyen, kivéve, ha a versenyszféra nem kínál reális munkalehetőséget az egyénnek, tehát önhibáján kívül nem tud elhelyezkedni;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter és belügyminiszter
Határidő: 2017. március 31-től folyamatosan

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyen intézkedéseket a piaci igényeket kiszolgáló munkaközvetítés megerősítése és hatékonyabb működése, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat kompetenciaalapú munkaközvetítés rendszerének kidolgozása, a Virtuális Munkaerőpiac Portál (VMP) továbbfejlesztése érdekében;Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. augusztus 31.

3. felhívja a belügyminisztert a versenyszférában kialakult munkaerőhiányra figyelemmel, hogy a közfoglalkoztatási programokban részt vevők havi átlagos maximális létszámát 2020-ig folyamatosan 150 ezer főre csökkentse;
Felelős: belügyminiszter és nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2020. december 31.

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyban állók létszámcsökkentése miatt, az aktív munkaerőpiaci programok megvalósítása érdekében 40 milliárd forint 2017. évi előirányzat átcsoportosításáról intézkedjen a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet, LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezeten belül, a 8. Start-munkaprogram cím terhére, az 1. Aktív támogatások 1. Foglalkoztatási és képzési támogatások alcím javára olyan megbontásban, hogy
a) a határozat hatálybalépését követő 15 napon belül 30 milliárd forint,
b) legkésőbb 2017. június 30-ig 10 milliárd forint
kerüljön átcsoportosításra;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter és belügyminiszter
Határidő:
a) pont vonatkozásában jelen Korm. határozat hatálybalépését követő 15 napon
b) pont vonatkozásában 2017. június 30.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, tegyen intézkedéseket, hogy az aktív munkaerőpiaci programok megvalósítása érdekében a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási és képzési támogatások javára a 2018. és 2019. években legalább 60 milliárd forint keret álljon rendelkezésre;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

6. felhívja a belügyminisztert, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a jelenleg állami intézményeknél közfoglalkoztatásban lévő személyek miként tudnak saját állományba kerülni és ennek mennyi a többletforrás igénye, továbbá a nemzetgazdasági miniszterrel közösen tegyen javaslatot a megvalósítás módjára, továbbá vizsgálja felül az állami foglalkoztatók által támasztott közfoglalkoztatási igényeket;
Felelős: belügyminiszter és nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. április 30.

7. felhívja a belügyminisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a földművelésügyi minisztert, hogy közösen együttműködve, eszközrendszerük komplex felhasználásával, a közfoglalkoztatási programokban történő bennragadás megakadályozását célzó intézkedések megvalósításával támogassák a nemzetgazdasági minisztert a komplex munkaerőpiaci programok szervezésében, melyek elősegítik a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedését;
Felelős: belügyminiszter; nemzetgazdasági miniszter; Miniszterelnökséget vezető miniszter; emberi erőforrások minisztere; földművelésügyi miniszter
Határidő: a határozat hatálybalépésétől folyamatosan

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő, uniós finanszírozással megvalósuló munkaerőpiaci programok (GINOP 5.1.1, VEKOP 8.1.1, GINOP 5.2.1, VEKOP 8.2.1.) esetében határozzanak meg számszerű célkitűzést a 2017-2020 közötti időszakra vonatkozóan éves és megyei bontásban a kormányhivatalok részére az adott évben kifizetett összeg mértéke tekintetében oly módon, hogy a programokba bevont résztvevők létszáma minden egyes évben érje el a 60 ezer főt;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter és nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. március 31.

9. egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programok és munkaerőpiaci szolgáltatások főszabályként európai uniós, illetve az indokolt esetekben központi költségvetési források terhére valósuljanak meg a területi felzárkózási koordinációs központi feladatok ellátására kijelölt állami szerv bevonásával;

10. egyetért azzal, hogy a versenyszférában történő elhelyezkedést segítő 7. pont szerinti intézkedésekre és az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők közfoglalkoztatására egyaránt szükség van, és ezeket komplementer módon úgy kell megvalósítani, hogy együttesen a foglalkoztatás tartós és – a költségvetés lehetőségeit figyelembe véve – pénzügyileg is fenntartható növekedését eredményezzék;

11. egyetért azzal, hogy – az elsődleges munkaerőpiaci reintegráció érdekében – a közfoglalkoztatottak rugalmas módon szolgálják ki a mezőgazdasági idénymunka szezonálisan kiugró munkaerő-szükségletét, különös tekintettel a jelenleg meglévő mezőgazdasági kézi munkaerő hiányára;

12. felhívja a belügyminisztert, hogy folytassa a mentális, szociális vagy egészségi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi kormányzati intézkedésekről szóló 1253/2016. (VI. 6.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározott speciális közfoglalkoztatási programot, és a nemzetgazdasági miniszterrel együtt biztosítsa az ehhez szükséges 115 millió forint forrást a Kvtv. 1. melléklet, LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram cím terhére;
Felelős: belügyminiszter és nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. április 1.

13. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy biztosítsa a 12. pont szerinti speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásához szükséges 180 millió forint forrást a Kvtv. 1. melléklet, LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram cím terhére és a Kvtv. 1. melléklet, LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet 1. Aktív támogatások 1. Foglalkoztatási és képzési támogatások alcím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter és belügyminiszter
Határidő: 2017. április 1.

14. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 12. pont szerinti speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan
a) biztosítsa a programban részt vevő álláskeresők számára a szociális- és egészségügyi szolgáltatásokat,
b) biztosítsa a szociális diagnózis elkészítéséhez szükséges humán kapacitásokat,
c) vizsgálja felül a pszichiátriai problémák, illetve szenvedélybetegségek kezeléséhez szükséges közösségi ellátások, valamint a nappali ellátások jelenlegi területi elosztását és kapacitásait;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. április 1.

15. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a belügyminisztert, hogy megállapodás alapján biztosítsa a 14. pont szerinti szociális és egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 25 millió forint forrást a Kvtv. 1. melléklet, LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram cím terhére és a Kvtv. 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára.
Felelős: emberi erőforrások minisztere és belügyminiszter
Határidő: 2017. április 1.

16. A Kormány a közfoglalkoztatás 2017. évi céljaiként
a) az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közfoglalkoztatásból kilépésének ösztönzését;
b) a Start-munkaprogram folytatását, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőség biztosítását az alacsony iskolai végzettségű, és a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők számára;
c) az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányban lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, az elismert menekültek és oltalmazott jogállásúak, a roma nemzetiségű álláskeresők, továbbá a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által működtetett „Határozott idejű bérleti szerződés” programban részt vevő álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését, figyelembe véve az álláskeresők ügyfél kategorizálási rendszerben történt besorolását;
d) a közfoglalkoztatással érintettek, különösen a c) pontban meghatározott célcsoportok – azon belül is kiemelten a hátrányos helyzetű, 16-18 év közötti korosztály – munkaerőpiaci (re)integrációjához leginkább szükséges és megfelelő, személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz és képzésekhez való minél szélesebb körben való hozzáférését;
e) a mentális, szociális, egészségi okból foglalkoztatásba nehezen bevonható álláskeresők számára speciális közfoglalkoztatási programok támogatását;
f) az értékteremtő, hasznos, helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő programok támogatását;
g) a természeti és épített környezet védelmét, a kulturális örökség elemeinek megóvását, a gondozatlan sírkertek rekonstrukciójának elősegítését, továbbá a vasúti pályahálózat, illetve az országos közúthálózat környezetének tisztántartását, karbantartását;
h) a helyben megtermelt termények felhasználásával a közétkeztetés minőségének javítását, e tekintetben az önellátó, önfenntartó települések kialakítását;
i) a civil és karitatív, valamint egyházi szervezetek közreműködésére fokozottan támaszkodva a lakónépesség komfortérzetének javítása érdekében a rendezett közösségi terek kialakítását;
j) a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területeken és zártkerti területeken gazdaságosan termelhető, a helyi közintézmények közétkeztetési igényeit kiszolgáló mezőgazdasági termékekre épülő, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztések megvalósítását;
k) a roma lakosság lakhatásának, társadalmi integrációjának elősegítését;
l) a büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak társadalmi beilleszkedésének elősegítését;
m) a területi vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a közfoglalkoztatottak fokozottabb bevonását;
n) a mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású közutak között külterületen fekvő, állami tulajdonban lévő területek tisztántartását;
o) a bel- és külterületi közutak, önkormányzati kerékpárutak karbantartását és tisztántartását;
p) a területi munkaerőpiaci különbségek kiegyenlítését, valamint a közfoglalkoztatás során szerzett jövedelem által a közfoglalkoztatásban részt vevők korábbi életminőségének javítását;
q) az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának elősegítését, valamint a szociális szövetkezetek működési feltételeinek javítását célzó tevékenységek szakmai-módszertani támogatását, az e célra biztosított uniós források elérésének elősegítését;
r) a vidék lakosságmegtartó képességének növelését
határozza meg.

17. A Kormány a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt településeknek minősíti a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő településeket, valamint a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. és 6. mellékletében szereplő, továbbá a regionális szempontból kedvezményezett járások településeit.
18. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
19. A mentális, szociális vagy egészségi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi kormányzati intézkedésekről szóló 1253/2016. (VI. 6.) Korm. határozat 1. pontjában a „2016. szeptember 30.” szövegrész helyébe a „2017. november 30.” szöveg lép.
20. Hatályát veszti a közfoglalkoztatás 2016. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések meghatározásáról szóló 1040/2016. (II. 11.) Korm. határozat.